Spelregels Digifeud

Number of players: 2

 

Speelveld en fiches

Het speelveld is vierkant en is onderverdeeld in 169 vierkante hokjes, 13 bij 13.

De hokjes zijn blanco, behalve 13 hokjes die blauw zijn ingekleurd en 12 hokjes die rood zijn ingekleurd. Een blauw hokje betekent een bonus ter grootte van de getalswaarde in dat hokje en een rood hokje betekent 2x de getalswaarde in dat hokje.

 

Op het uitnodigingenscherm (nieuw spel), kan allereerst de keuze worden gemaakt om de sommen 2 of 4 kanten op te spelen. Standaard staat de keuze op 2. Ook kunt u hier kiezen wie het spel start; u, uw tegenstander of willekeurig bepaald.

Vervolgens kan er een keuze  worden gemaakt voor het soort sommen:

  • Sommen  met optellen (+) en aftrekken (-)
  • Sommen  met optellen (+), aftrekken (-) en vermenigvuldigen (x), dit is de standaardkeuze
  • Sommen  met optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (x) en delen door (÷)

 

Sommen met optellen (+) en aftrekken (-)

Er zijn 48 rekenfiches als volgt verdeeld:

optellen (+) 24x
aftrekken (-) 24x

 

 

sommen  met optellen (+), aftrekken (-) en vermenigvuldigen (x)

Er zijn 40 rekenfiches als volgt verdeeld:

optellen (+) 16x
aftrekken (-) 12x
vermenigvuldigen (x) 12x

 

 

 

sommen met optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (x) en delen door (÷)

Er zijn 48 rekenfiches als volgt verdeeld:

optellen (+) 16x
aftrekken (-) 12x
vermenigvuldigen (x) 12x
delen door (÷) 8x

 

 

 

 

Cijferfiches

Er zijn 2 blanco fiches en 48 fiches met de cijfers 0 tot en met 9, als volgt verdeeld:

Fiches met het cijfer 0 3x
Fiches met het cijfer 1 9x
Fiches met de cijfers 2 -5 5x
Fiches met de cijfers 6 -9 4x
De blanco fiches zijn geldig voor de cijfers 0 tot en met 9.

 

 

 

 

 

 

Elke speler krijgt altijd en bij elke beurt het fiche met het ‘=’ teken en krijgt at random drie fiches van de symbolen voor Vermenigvuldigen (x), Aftrekken (–) of Optellen (+). Dat kunnen ook dezelfde zijn.

Verder krijgt elke speler at random 8 fiches met een cijfer, dat kunnen gelijke cijfers zijn.

 

Een som wordt van links naar rechts of van boven naar onder gelegd, indien gekozen is voor 2 kanten op spelen. De som mag ook van rechts naar links of van onder naar boven worden gelegd, indien gekozen is om 4 kanten op te spelen. Een som eindigt met de uitkomst en moet ook zo gelezen worden.

4=7-3 klopt dan niet, want wordt van rechts naar links gelezen als 3-7= -4
Van links naar rechts mag niet, want dan eindigt de som niet met de uitkomst.

4=3-7 klopt wel, want wordt gelezen als 7-3=4
Van links naar rechts mag niet, want dan eindigt de som niet met de uitkomst.

 

Start van het spel

De speler die begint moet met zijn beschikbare fiches een som maken die juist is, waarbij één rekenkundige bewerking wordt gemaakt. Degene die begint moet daarbij altijd het hokje in het midden gebruiken voor een fiche met een cijfer erop.

Alleen de uitkomst van een som mag uit twee cijfers bestaan, een uitkomst boven de 99 is niet toegestaan.

 

Puntentelling

De punten tijdens een beurt van een speler bestaat uit de uitkomst van de som, plus eventueel de extra punten vanwege een cijfer in een gekleurd hokje.

Als een van de getallen of cijfers (in de som zelf of de uitkomst) in een rood gekleurd hokje staan, wordt het puntenaantal uit dat hokje vermenigvuldigd met factor 2. Als een getal in de som op een blauw vakje staat, krijg je die punten als extra bonus bij de puntentelling.

Als de uitkomst op een blauw hokje staat, is er geen extra bonus.

Als een gekleurd hokje door een speler is gebruikt, geldt de vermenigvuldigingsfactor niet meer voor een volgende speler.

Mogelijkheden van sommen en de te behalen punten zijn dan:

3 + 7 = 10 10 punten : is uitkomst 10
8 – 6 =   2 4 punten : is uitkomst 2 maal factor 2
5 + 8 = 13 21 punten : is uitkomst 13 plus 8 extra bonuspunten
2 x 4 =   8 18 punten : is uitkomst  8 maal factor 2 (16) plus 2 extra  bonuspunten
8 x 540 50 punten : is uitkomst 40 plus 10 (5 maal factor 2)

Als de uitkomst van een som op een blauw vakje staat, levert dat dus geen extra bonuspunten op

 

Vervolg van het spel

De volgende speler maakt ook weer met de beschikbare fiches een som die juist is, en gebruikt daarbij altijd één of meer getallen van een al gelegde som. Dat mag dus geen symbool zijn voor een rekenkundige bewerking of het = teken. Een volgende speler mag een getal met twee cijfers van een vorige speler in zijn nieuwe som gebruiken, als uitkomst of als onderdeel van de som.

Bij het maken van een nieuwe som mogen de getallen worden gebruikt die al op het bord liggen, maar wel moet tenminste het = teken én een rekenkundige bewerking  worden gebruikt.

 

Einde van het spel

Het spel eindigt als een speler:
– al zijn fiches met cijfers heeft weggespeeld
– als een speler 2x achter elkaar heeft gepast
– als iemand stopt/opgeeft (resign)
– als een speler aan de beurt is en meer dan 72 uur laat verlopen voordat hij speelt

 

Puntentelling en winnaar spel

Als een speler al zijn fiches wegspeelt krijgt hij als bonus de resterende punten van de fiches die nog op het bord van zijn tegenstander liggen. Het puntentotaal van de tegenstander wordt verminderd met deze nog resterende punten. Degene die daarna het hoogste puntentotaal heeft is de winnaar. Dat hoeft dus niet degene te zijn die al zijn fiches heeft weggespeeld.

Als een speler 2x achter elkaar heeft gepast eindigt het spel en krijgt elke speler de resterende punten van de fiches die nog op het bord liggen van zijn tegenstander. Degene die daarna het hoogste puntentotaal heeft is de winnaar. Dat hoeft dus niet degene te zijn die 2x heeft gepast.

Bij stoppen/ opgeven (resign) krijgt degene die stopt 1 punt als puntentotaal, de ander behoud zijn puntenaantal in het spel. Er wordt voor beiden geen score of strength berekend ten behoeve van de ratings.

Ditzelfde gebeurt bij het laten verlopen van het spel. Degene die het spel laat verlopen na 72 uur wordt gelijk behandeld als de persoon die stoppen/ opgeven (resign) gebruikt. De andere speler behoudt zijn puntenaantal in het spel. Er wordt voor beiden geen score of strength berekend ten behoeve van de ratings.

In alle gevallen is bij een gelijk puntentotaal sprake van een gelijkspel (tie).

 

Score en sterkte (strength)

De winnaar krijgt voor het gewonnen spel een score tussen de 4 en 16, afhankelijk van het behaalde puntentotaal in het spel en de sterkte van de tegenspeler; deze score wordt opgeteld bij zijn al aanwezige score van andere spellen. Hiermee wordt de sterkte bepaald ten opzichte van alle andere deelnemers aan het spel, dus niet alleen de eigen tegenstanders.

De verliezer krijgt voor het verloren spel ook een score, deze wordt ook opgeteld bij zijn eigen score.